Medlemskab Betingelser

MEDLEMS­BETINGELSER

1.    VILKÅR OG BETINGELSER

Følgende vilkår og betingelser er gældende for medlemskaber hos MFive. Aftaler indgået på www.mfive.dk indgås mellem dig og MFive, Fredericiagade 16, 6000 Kolding, CVR-nr. 37053090.

Alle priser, gebyrer og lign., der henvises til i disse medlemsbetingelser, vil altid kunne findes på vores prisside.

2.    OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB

Du kan benytte medlemsskabet, så snart vi har registreret din tilmelding.

Til brug for oprettelsen af medlemskabet skal du oplyse om navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis dine kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles MFive. Det er medlemmets ansvar, at MFive til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

For at blive medlem af Mfive, skal du være fyldt 15 år. Hvis du er under 18 år eller er umyndiggjort, kan du kun opnå medlemskab, hvis en myndig person/værge tegner medlemsskabet for egen regning på dine vegne. Den myndige person/værgen hæfter for ethvert krav, som vi måtte have mod dig i relation til dit medlemskab.

3.    BRUG AF STUDIET

 

 

 

4.    MEDLEMSSKAB

Medlemskabet giver adgang til MFive Lydstudiet  i åbningstimerne (Mandag,Tirsdag, Onsdag 16.00 – 20.00  Søndag 10.00 – 20.00)

Dit medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end dig. Medlemskabet giver dig adgang til at benytte det udstyr som findes i MFive.

Dit medlemskab er løbende og fortsætter, indtil det opsiges/ophæves i henhold til pkt. 8.

Det er ikke muligt at stille sit medlemskab i bero/på pause.

5.    BETALING

5.1    BETALING FOR MEDLEMSKAB

Medlemskabet af MFive kræver, at du er tilmeldt Betalingsservice/Nets eller Adyen/PayEx.

Den første betaling skal altid betales med det samme. Herefter vil betalingen blive trukket månedligt via Betalingsservice/Nets eller Adyen/PayEx. Du vil modtage en bekræftelse pr. e-mail, når vi har registreret oprettelsen. Du vil ved betaling via Betalingsservice/Nets blive opkrævet et administrationsgebyr efter gældende takster for de månedlige betalinger, hvilket fremgår af vores prisside. Der vil blive fremsendt en kopi af månedlig faktura pr. e-mail.

Det er dit ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt Betalingsservice/Nets eller Adyen/PayEx. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan Mfive opkræve det til enhver tid gældende fakturagebyr, jf. vores prisside. Hvis du får nyt kortnummer, kan du ændre dette ved at logge på din medlemsprofil eller ved at kontakte vores medlemsservice.

5.2    MANGLENDE BETALING

Hvis du ikke betaler et skyldigt beløb til tiden, udsender vi en rykkerskrivelse enten pr. e-mail eller sms og opkræver et rykkergebyr efter gældende takster i henhold til renteloven. Dit medlemskab vil blive spærret, indtil vi har modtaget det fulde skyldige beløb.

MFive forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at rapportere dårligere betalere til Experians RKI-register (tidligere Ribers Kredit Information).

Hvis du ikke har betalt det skyldige beløb senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, kan MFive ophæve medlemskabet uden yderligere varsel i henhold til pkt. 8.2.

6.    FORTRYDELSESRET

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af et medlemskab regnet fra den dag, du købte medlemskabet. Hvis du fortryder købet af medlemskabet efter fortrydelsesfristens udløb men inden 60 dage fra købsdatoen, kan MFive maksimalt kræve betaling for 1 måneds indspilning. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til MFive inden for 14 dage fra medlemskabets købsdato.

7.    PRISÆNDRINGER OG ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

Som medlem af MFive er du altid underlagt den seneste version af disse medlemsbetingelser.

MFive oplyser om alle prisændringer samt øvrige ændringer af medlemsbetingelserne pr. e-mail samt ved opslag i centrene og på hjemmesiden senest 1 måned før, ændringerne træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at fortsætte medlemskabet som følge af ændringerne, kan du opsige medlemskabet i henhold til de almindelige opsigelsesvilkår, jf. pkt. 8.1.

8.    OPSIGELSE/OPHÆVELSE

8.1    MEDLEMMETS OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab, men betaler for løbende måned plus 2 måneder. Hvis du fx opsiger dit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 31. juli.

For at opsige dit medlemskab, skal du komme personlig til studiet. Det er ikke muligt at gøre det via hjemmesiden, email, eller telefon opkald.

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det dig at bevise, at du har opsagt medlemskabet.

8.2    MFIVES OPHÆVELSE

Du kan blive bortvist som medlem af MFive uden varsel, hvis du ikke overholder vores til enhver tid gældende “MFive Rules” og/eller hvis du væsentligt misligholder disse medlemsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, manglende betalinger trods fremsendelse af rykkerskrivelse.

 

10.    BEHANDLING AF PERSONDATA

MFive registrerer oplysninger om de personer, der har indgået en medlemsaftale med Mfive. Vi registrerer kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dit medlemskab. MFive registrerer følgende typer af oplysninger om dig: Kontaktoplysninger og cpr-nummer. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end opfyldelse af den indgåede medlemsaftale mellem dig og MFive. Oplysningerne opbevares i 36 måneder.

Spørgsmål, henvendelser og klager vedrørende Mfives behandling af dine personoplysninger skal ske via email.

11.    KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb af medlemskab, skal du rette henvendelse til vores medlemsservice på e-mail musik@mfive.dk

12.    LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

13.    KONTAKTINFORMATION

Har du spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os på musik@mfive.dk eller

MFive

Fredericiagade 16, 1.sal

6000 Kolding Danmark